Ogólne Warunki Świadczenia Usług i pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Na tej stronie znajdują się zasady mające zastosowanie do korzystania ze Stronygratis i z dalszych usług oferowanych przez webme GmbH czyli Ogólne Warunki Świadczenia Usług (zwane dalej: „OWŚU”), regulujące stosunki umowne pomiędzy webme GmbH i osobami fizycznymi bądź prawnymi (zwanymi dalej: „Użytkownikami”), korzystającymi z usług webme GmbH.

Aktualna wersja OWŚU jest dostępna stale na https://www.stronygratis.pl/pl/Ogolne-Warunki.php. Wersja OWŚU do druku dostępna jest na: https://www.stronygratis.pl/pl/docs/Ogolne-Warunki.pdf.

1. Preambuła

Przy pomocy Stronygratis od webme GmbH można tworzyć własne, darmowe strony internetowe, bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych. Profesjonalny design oraz wiele dodatkowych funkcji, jak np. księga gości bądź licznik odwiedzin są już wbudowane, a Użytkownicy Stronygratis otrzymują do stron internetowych również własne krótkie domeny.

Poza bezpłatną stroną internetową, Użytkownicy mogą korzystać także z usług Premium (zwanych dalej „Usługami Premium”), które są odpłatne – np. rejestracji własnej domeny drugiego poziomu („www.twojenazwisko.pl”) bądź dodatkowej pamięci. Co do zasady korzystanie ze Stronygratis możliwe jest jednak bez zamawiania Usług Premium i tym samym całkowicie nieodpłatnie.

Webme GmbH (zwana dalej: „webme”), reprezentowana przez prezesa zarządu Benjamina Lochmann ma siedzibę przy Strassburger Strasse 55 w 10405 Berlin / Niemcy; dalsze informacje, jak np. dane kontaktowe i rejestrowe znajdują się w impressum.

2. Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze OWŚU mają zastosowanie do usług świadczonych przez webme.
 2. Jeżeli przedmiotem umowy są domeny, zastosowanie mają także odpowiednie warunki umów i przyznania podmiotów rejestrujących.
 3. Pomiędzy Użytkownikiem i webme brak jest dodatkowych porozumień poza niniejszymi OWŚU. Postanowienia ogólnych warunków świadczenia usług Użytkownika sprzeczne z OWŚU nie mają mocy obowiązującej. Dla ich skuteczności konieczne jest wyraźne, porozumienie stron w formie dokumentowej. To samo stosuje się do zniesienia wymogu formy dokumentowej.
 4. webme może oddawać do dyspozycji Użytkownikom również narzędzia lub programy (jak np. wspomagane komputerowo edytory), których używanie wymaga zaakceptowania odrębnych warunków korzystania. W tych przypadkach webme poinformuje o tym Użytkownika w sposób wyraźny.
 5. Użytkownikom nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy dotyczącej używania.
 6. Niezależnie od powyższego, warunkiem rejestracji na Stronygratis jest ukończenie 16 roku życia. Ponadto przyszły użytkownik musi posiadać niezbędną zdolność rozeznania i dojrzałość, aby zrozumieć znaczenie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania jego danych osobowych zgodnie z § 12 niniejszych OWŚU oraz oświadczeniem webme o ochronie danych osobowych.
 7. Poprzez rejestrację Użytkownik oświadcza i zapewnia webme, że ukończył 16 rok życia i jest świadomy znaczenia gromadzenia, przetwarzania i przechowywania jego danych osobowych. Małoletni Użytkownicy zapewniają ponadto, że uzyskali zgodę osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej (zazwyczaj rodziców) na korzystanie z usług webme.

3. Konsumenckie prawo odstąpienia

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celach niezwiązanych w przeważającej mierze z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia

Jako konsumentowi, przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia wynosi 14 dni i biegnie od dnia zawarcia umowy.

Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować nas (webme GmbH, Virchowstrasse 20 b, 90409 Nürnberg / Niemcy pomocatstronygratis.pl, telefon: 0049 180 5 333 88 3 (koszt połączenia: 14 Ct/min. z niemieckiej sieci stacjonarnej, maksymalnie 42 Ct/min. z telefonu komórkowego), Faks: 0049 911 56922541) w formie wyraźnego oświadczenia (np. listem poleconym, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu możesz skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, co jednak nie jest obowiązkowe.

Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest wysłanie informacji o wykonaniu prawa odstąpienia przed upływem terminu.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy, zobowiązani jesteśmy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni o dnia doręczenia nam oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić Ci wszelkie płatności, których dokonałeś na naszą rzecz, w tym koszty dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż zaoferowanego przez nas, tańszego sposobu dostawy). Dla zwrotu płatności zastosujemy tę samą metodę płatności, którą wykorzystałeś przy pierwotnej transakcji, chyba, że co innego zostanie wyraźnie uzgodnione; w żadnym razie nie zostaniesz obciążony kosztami zwrotu płatności.

Jeżeli zażądałeś, aby świadczenie usług rozpoczęło się jeszcze w czasie trwania terminu na odstąpienie od umowy, zobowiązany jesteś do zapłaty na naszą rzecz odpowiedniej kwoty odpowiadającej udziałowi wykonanych już usług do momentu poinformowania nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy w stosunku do całości usługi przewidzianej w umowie.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu

(Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij poniższy formularz i wyślij do nas)

- Do webme GmbH, Strassburger Strasse 55, 10405 Berlin / Niemcy, pomocatstronygratis.pl, Faks: 00 49 911 56922541

- niniejszym odstępuję / odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie / przez nas (*) umowy kupna następujących towarów (*) /
o świadczenie następujących usług (*)

- zamówione dnia (*) / otrzymane dnia (*)

- imię i nazwisko konsumenta

- Adres konsumenta

- Podpis konsumenta (tylko w przypadku oświadczenia w formie pisemnej)

- Data

___________

(*) Niepotrzebne skreślić.

4. Usługi webme: Stronygratis

 1. Stronygratis od webme GmbH umożliwia zarejestrowanym użytkownikom tworzenie bezpłatnie własnych stron internetowych, bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych. Użytkownicy otrzymują ponadto własną krótką domenę.
 2. DDokładny zakres usług Stronygratis określony jest w opisie usług, dostępnym na https://www.stronygratis.pl/pl/Ogolne-Warunki.php.
 3. webme zastrzega sobie prawo do zmiany usług bądź zaoferowania innych usług, niż przedstawione, o ile jest to dostosowane do możliwości Użytkownika oraz:
  • jeżeli jest to korzystniejsze dla Użytkownika;
  • jeżeli zmiana ma na celu zapewnienie zgodności usług z obowiązującym prawem, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
  • jeżeli zmiana ma na celu zapewnienia zgodności z bezwzględnie obowiązującym orzeczeniem sądu bądź decyzją organu;
  • o ile zmiana jest konieczna, aby usunąć lukę w zabezpieczeniach;
  • jeżeli zmiana wywołuje skutki w sferze technicznej bądź w zakresie procedur, bez istotnego wpływu dla Użytkownika. Zmiany niemające istotnego wpływu na dotychczasowe funkcje nie stanowią zmiany usługi w rozumieniu niniejszego punktu. Powyższe odnosi się w szczególności do zmian wyłącznie graficznych oraz zmian układu funkcji.
 4. Aby móc korzystać ze Stronygratis od webme, konieczna jest uprzednia rejestracja. Wraz z wysłaniem formularza rejestracji Użytkownik składa webme ofertę zawarcia umowy o korzystanie ze Stronygratis. Wraz z zaakceptowaniem rejestracji przez webme, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy webme i Użytkownikiem.

5. Usługi webme: usługi Premium

 1. Zakres odpłatnych usług Premium określony jest w opisie usług, obowiązującym w momencie składania zamówienia, dostępnym na https://www.stronygratis.pl/pl/Ogolne-Warunki.php.
 2. Aby skorzystać z odpłatnej usługi Premium, Użytkownicy muszą dokonać wyboru odpowiedniej opcji Premium, kliknąć na przycisk „upgrade”, podać dane adresowe i osobowe, następnie wybrać przycisk „dalej”, wybrać metodę płatności i zakończyć proces zamówienia klikając na „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Pojedyncze usługi Premium (np. usługi SEO) mogą być ponadto zamawiane osobno poprzez kliknięcie na „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W ten sposób dochodzi do zawarcia odpłatnej umowy pomiędzy webme i Użytkownikiem. W procesie składania zamówienia Użytkownicy mogą, za pomocą przycisku „powrót”, korygować wprowadzone dane.
 3. Domeny najwyższego poziomu (np. „.com”, „.pl”) są zarządzane przez różnego rodzaju organizacje, które określają zasady rejestracji i zarządzania domenami, jak również zasady rozstrzygania sporów dotyczących domen. Jeżeli przedmiotem umowy są domeny, przestrzegać należy również odpowiednich warunków umownych i przyznania danego podmiotu rejestrującego. Stosunek umowny dotyczący rejestracji domeny powstaje bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem i odpowiednią organizacją bądź rejestratorem. Przy nabyciu i utrzymywaniu domeny, webme działa w stosunku do Użytkownika jak i danej organizacji wyłącznie jako pośrednik. Webme nie ma wpływu na przyznawanie domen i nie ponosi odpowiedzialności za to, że wnioskowane dla Użytkowników domeny zostaną im przyznane bądź, że nie będą one obciążane prawami osób trzecich, jak również, że będą one dostępne na czas nieokreślony. Webme jest uprawniona w każdym czasie do zmiany rejestratora na inny, bez powiadomienia o tym Użytkownika, chyba, że w danym przypadku jest to niedostosowane do możliwości Użytkownika.
 4. Webme przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie zamówienia, zawierające wszelkie informacje o zamówieniu. Wraz z potwierdzeniem zamówienia, Użytkownik otrzymuje kopię OWŚU i pouczenia o możliwości odstąpienia od umowy. Ponadto, webme zapisuje treść umowy, która jednak nie jest dostępna w internecie.

6. Przyznanie Użytkownikom prawa do używania

 1. Webme oddaje do dyspozycji Użytkowników narzędzia, programy, kod oraz skrypty, które obciążone są prawami ochronnymi na rzecz webme i / lub osób trzecich. Webme przyznaje Użytkownikom ograniczone w czasie – na czas trwania umowy – niewyłączne prawo do używania ww. dóbr. Użytkownik nie jest uprawniony do ustanawiania praw do używania na rzecz osób trzecich.
 2. Z zastrzeżeniem przeciwnych postanowień ustawowych, w szczególności § 69 e niemieckiej ustawy o prawach autorskich, Użytkownik nie ma prawa do dekompilowania albo przekształcania narzędzi, programów, kodów oraz skryptów w inną czytelną formę. Ponadto, Użytkownik nie ma prawa do używania ww. narzędzi, programów, kodów oraz skryptów do celów niezgodnych z umową. Każde użycie wykraczające ponad ww., wymaga uprzedniej zgody webme udzielonej wyraźnie co najmniej w formie dokumentowej.
 3. Powyższe przyznanie prawa do używania nie ma zastosowania do Open Source Software, dla którego zastosowanie mają wyłącznie przynależne warunki licencyjne.
 4. Ponadto, zastosowanie mają także postanowienia licencyjne danego operatora Software.
 5. Teksty, zdjęcia, treści audiowizualne oraz inne treści, które webme udostępnia Użytkownikowi, mogą być przez niego używane wyłącznie w okresie trwania umowy i tylko w celu kształtowania własnej strony internetowej będącej przedmiotem umowy. Wszelkie używanie, wykraczające ponad opisane powyżej, jest zabronione.

7. Przyznanie praw do używania przez Użytkowników na rzecz webme

 1. Przyznanie wymienionych poniżej praw służy wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej przez webme i świadczeniu uzgodnionych umownie usług.
 2. Użytkownicy przyznają webme nieodpłatne i nieograniczone miejscowo niewyłączne prawo do zwielokrotniania, upubliczniania oraz opracowywania treści Użytkowników prawnie chronionych oraz do przenoszenia ww. praw na osoby trzecie, takie jak usługodawcy bądź inni użytkownicy webme.
 3. Przyznanie praw jest nieograniczone w czasie do momentu odwołania przez Użytkownika. Odwołanie następuje w szczególności poprzez usunięcie profilu.
 4. Przed umieszczeniem treści na Stronygratis.pl Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że przysługują mu prawa do używania.

8. Obowiązki i powinności Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania wszelkich danych wymaganych przy rejestracji w sposób zupełny i zgodny z prawdą. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania danych przekazanych i zapisanych u webme w przypadku ich zmiany. Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody webme, spowodowane zawinionym podaniem fałszywych danych bądź brakiem aktualizacji danych.
 2. DUżytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasła przyznane mu przez webme w procesie rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania haseł w tajemnicy względem osób trzecich. Webme nie będzie udostępniało hasła Użytkownika osobom trzecim oraz nie będzie zwracało się do Użytkownika (np. telefonicznie bądź mailowo) o ujawnienie hasła. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za zamówione usługi, jak również do zapłaty odszkodowania, jeżeli wskutek jego zawinionego zachowania, osoba trzecia w wyniku nadużycia wykorzysta jego hasło i korzystała będzie z usług webme.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do tworzenia kopii zapasowych przekazywanych do webme danych (dalej: „kopia zapasowa”). Kopia zapasowa powinna być zapisywana na zewnętrznych nośnikach, a nie na serwerach bądź komputerach webme.
 4. Użytkownik, korzystając ze Stronygratis jak również z innych usług webme, zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa. Webme wskazuje wyraźnie, że użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za stworzoną stronę internetową i zarejestrowane domeny. Webmbe nie jest zobowiązana do weryfikowania stron internetowych ani domen Użytkowników pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
  • rozpowszechnianie treści, które naruszają przepisy o ochronie młodzieży bądź innych ustaw albo dobre obyczaje,
  • rozpowszechnianie treści, które naruszają prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, dobra osobiste bądź inne prawa innych osób,
  • rejestrowanie domen, które naruszają prawa osób trzecich lub w inny sposób naruszają prawo,
  • spamowanie, tj. wysyłanie „Junk-Mails”, „łańcuszków” bądź innych niechcianych wiadomości e-mail,
  • wysyłanie e-maili z podaniem fałszywych danych wysyłającego bądź ukrywanie tożsamości wysyłającego w inny sposób,
  • Automatyczne sczytywanie stron internetowych stworzonych przy pomocy Stronygratis (np. poprzez crawling albo spindern) dopuszczalne jest względem osób trzecich tylko za zgodą webme.
 5. Wszelkie działania Użytkownika, zmierzające do utraty funkcjonalności infrastruktury webme bądź utrudnienia korzystania z niej, są zabronione, a wszelkie naruszenia dochodzone będą na drodze cywilno - i karnoprawnej. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest tak kształtować swoje strony internetowe, aby unikać nadmiernego obciążenia infrastruktury webme. Zabronione jest całkowite oraz częściowe wczytywanie stron utworzonych przy pomocy Stronygratis do innych stron internetowych (np. przy pomocy ramek). Strony internetowe utworzone przy pomocy Stronygratis mogą być osiągalne wyłącznie poprzez otrzymaną domenę krótką bądź domenę uzyskaną w ramach pakietu Premium. Ponadto niedozwolone jest dołączanie do strony elementów oferowanych przez osoby trzecie (np. księga gości, licznik odwiedzin, widżety), chyba, że są one certyfikowane przez webme. Webme jest uprawniona do odłączenia stron, które nie spełniają powyższych warunków.
 6. Webme zastrzega sobie prawo do publikowania na stronach internetowych Użytkowników utworzonych przy pomocy Stronygratis własnych reklam bądź reklam osób trzecich, o ile jest to dostosowane do możliwości Użytkownika (w szczególności reklama musi być zgodna z prawem). Użytkownik nie ma prawa zasłaniać bądź w inny sposób sabotować tychże reklam.

  Bez wyraźnej zgody webme, Użytkownik nie ma prawa publikowania na utworzonych przy pomocy Stronygratis stronach internetowych reklam w celach zarobkowych. Webme jest uprawniona do wyłączenia stron internetowych, które nie przestrzegają ww. warunków. Użytkownicy korzystający z pakietu Premium, uprawnieni są do umieszczania reklam na ich stronach internetowych.

 7. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości e-mail otrzymywanych za pośrednictwem adresu e-mail utworzonego przez webme – a w razie chęci ich zachowania – również do ich pobierania. Webme zastrzega sobie prawo do:
  • ograniczenia wielkości wychodzących i przychodzących wiadomości e-mail, o ile jest to dostosowane do możliwości Użytkownika
  • zainstalowania filtra spamu w celu ograniczenia obciążenia systemu oraz zapobiegania niebezpieczeństwom, co może prowadzić do selekcji przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail.
 8. Użytkownikom wskazuje się, że świadczenie usług przez internet może pociągać za sobą obowiązki prawne, w szczególności obowiązki informacyjne, które mogą ulegać zmianom (np. oznaczenie usługodawcy, oświadczenie o ochronie danych osobowych, obowiązek informacyjny względem konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość itp.). Niedopełnienie ww. obowiązków może pociągać za sobą konsekwencje cywilno- i karnoprawne. Za dopełnienie tychże obowiązków odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. W przypadku udostępnienia Użytkownikom wzorów i formularzy tekstów prawnych, Użytkownik zobowiązany jest do indywidualnej ich weryfikacji przed zastosowaniem. Webme dołoży należytej staranności, by teksty prawne były tak ukształtowane, aby miały zastosowanie do możliwie największej liczby przypadków, jednak nie przejmuje odpowiedzialności za ich stosowanie w indywidualnych przypadkach.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik uzupełnia stronę internetową o dodatkowe usługi bądź treści, również o te, stanowiące część usług Stronygratis (np. oferowane przez zewnętrznych usługodawców social-plugin, grafiki, wideo, widżety), jest on zobowiązany do zweryfikowania, czy takie uzupełnienia są prawnie dozwolone w ramach jego strony oraz dla jej celów.
 10. do zablokowania bądź usunięcia niektórych treści Użytkownika, ewentualnie również bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika,
 11. do zablokowania bądź usunięcia całej strony internetowej Użytkownika, lub
 12. zablokowania domeny Użytkownika.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do współdziałania w odpowiednim zakresie przy rejestracji, transferze lub usunięciu domeny, zmianie informacji w bazach danych instytucji przyznających domeny a także zmianie operatorów lub rejestratorów. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia webme o ewentualnej utracie domeny.
 14. Rażące naruszenie bądź wielokrotne naruszenia obowiązków spoczywających na Użytkowniku uprawiają webme, z uwzględnieniem uzasadnionego interesu Użytkownika, do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i mogą ponadto pociągać za sobą cywilno- i karnoprawne konsekwencje dla Użytkownika.

9. Wynagrodzenie i warunki płatności

 1. Lista odpłatnych usług Premium, jak również cennik za korzystanie z nich dostępny jest do wglądu na https://www.stronygratis.pl/pl/Ogolne-Warunki.php.
 2. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
 3. Wynagrodzenie niezależne od korzystania z usług płatne jest z góry za cały okres obowiązywania umowy, o ile nie uzgodniono krótszego okresu rozliczeniowego.
 4. Webme jest uprawniona do zmiany cen na początek przedłużenia okresu obowiązywania umowy za uprzednim zawiadomieniem Użytkownika z zachowaniem odpowiedniego terminu, nie krótszego jednak niż 1 miesiąc. Powyższe stosuje się także w przypadku dopasowywania cen z powodu zmian ustawowych przepisów o podatku VAT. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu względem zmiany cen w wyznaczonym przez webme odpowiednim terminie, przyjmuje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę w sposób domniemany. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi sprzeciw względem zmiany cen z zachowaniem przepisanego terminu, webme uprawniona jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie tychże zmian. Webme zawiadomi Użytkownika o powyższym.
 5. Wynagrodzenie zależne od korzystania z usług płatne jest z góry za dany okres rozliczeniowy, chyba, że wysokość wynagrodzenia zależna jest od zakresu korzystania, który ustala się poprzez samo korzystanie. W tym wypadku wynagrodzenie należne jest na koniec danego okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie zależne od korzystania ustala się na podstawie aktualnie obowiązującego, ustalonego ex aequo et bono przez webme cennika.
 6. Płatność dokonywana jest przez Użytkownika za pomocą polecenia zapłaty bądź przy użyciu innych metod płatności, o których Użytkownik powiadamiany jest w osobnym zakresie.
 7. Dla każdej płatności Webme wystawia elektroniczny rachunek (fakturę) i udostępnia go Użytkownikowi do pobrania.
 8. Koszty wynikające z nieudanych transakcji płatniczych z powodu braku środków lub z powodu podania nieprawidłowych danych przez Użytkowników, jak również powstałe w związku z wezwaniami do zapłaty zaległych należności obciążają Użytkowników, przy czym zwrotowi podlegają jedynie koszty poniesione rzeczywiście i bezpośrednio przez usługodawcę (koszty materiałów i opłaty należne podmiotom trzecim, takie jak koszty przesyłki lub opłaty za obciążenie zwrotne). Użytkownik ma prawo wykazać, że usługodawca nie poniósł kosztów, bądź poniósł je w niższej wysokości.
 9. W przypadku opóźnienia w płatności należności, webme uprawniona jest do zablokowania usługi świadczonej na rzecz Użytkownika, po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika na minimum 7 dni roboczych przed zablokowaniem usługi, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo zatrzymania, chyba, że opóźnienie w płatności dotyczy nieznacznych zaległości płatniczych i blokada usługi nie jest dostosowana do możliwości Użytkownika. Ewentualne wezwania do zapłaty przesyłane będą Użytkownikowi przez webme za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listem poleconym na adres znajdujący się w bazie danych webme.
 10. Webme zobowiązana jest do aktywowania domeny dopiero po otrzymaniu umówionego wynagrodzenia z tytułu rejestracji. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o darmową domenę zastępczą, jeżeli Użytkownik wypowie usługę domeny, bądź utrata domeny nastąpi wskutek orzeczenia sądu w sprawie spornej dotyczącej domeny. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do całkowitego bądź częściowego zwrotu uiszczonego wynagrodzenia, jeżeli webme nie ponosi winy za przedterminowe wypowiedzenie / utratę domeny. Powyższe stosuje także względem innych nieodłącznych usług Premium.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo potrącenia wyłącznie bezsprzecznych bądź prawomocnie stwierdzonych należności względem webme, chyba, że dotyczy to roszczeń Użytkownika z tytułu wad.
 12. Termin na wysłanie powiadomień przez webme GmbH do Użytkowników o zbliżającym się pobraniu kwoty z konta w ramach postępowania dotyczącego polecenia zapłaty SEPA wynosi 5 dni w przypadku pierwszego pobrania kwoty w ramach polecenia zapłaty oraz 2 dni w przypadku kolejnych pobrań płatności.

10. Czas trwania umowy i wypowiedzenie

 1. Umowa dotycząca nieodpłatnej usługi Stronygratis zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie, za pomocą oświadczenia w formie dokumentowej. Webme przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyny.
 2. W celu uniknięcia nadużyć przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem ustawień swojego konta. W przypadku wypowiedzenia przez webme, oświadczenie o wypowiedzeniu składane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika znajdujący się w bazie danych webme.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta dodatkowo z usług Premium, możliwość wypowiedzenia umowy przysługuje zgodnie z postanowieniami dotyczącymi wypowiedzenia usług Premium.
 4. Jeżeli nie postanowiono inaczej, umowy dotyczące usług Premium zawierane są na czas określony 12 miesięcy. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec uzgodnionego minimalnego okresu obowiązywania. W przypadku, gdy umowa o świadczenie Usług Premium została zawarta na czas określony, okres jej obowiązywania ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony w każdym przypadku, jeżeli nie zostanie rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec danego okresu obowiązywania umowy. Webme uprawniona jest do wypowiedzenia umowy dotyczącej usług Premium zawartej na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy z zachowaniem 4-tygodniowego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku umów zawartych na dłuższy okres, webme uprawniona jest do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Webme zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Użytkownika w odpowiednim zakresie, np. poprzez przesłanie potwierdzającej wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika dostępny w panelu zarządzania Użytkownika.
 5. Obu stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnego powodu. Ważny powód rozwiązania umowy po stronie webme występuje w szczególności, gdy:
  • dma miejsce rażące naruszenie obowiązków przez Użytkownika w rozumieniu pkt 8 niniejszych OWŚU,
  • a) Użytkownik zalega z płatnością całości bądź znacznej części wynagrodzenia za dwa następujące po sobie okresy płatności lub b) Użytkownik zalega z płatnością wynagrodzenia w wysokości kwoty równej wynagrodzeniu za dwa miesiące w okresie wykraczającym poza dwa terminy płatności,
  • w stosunku do Użytkownika złożony został wniosek o wszczęcie, bądź wszczęte zostało postępowanie upadłościowe, albo odmówiono wszczęcia postępowania upadłościowego ze względu na brak składników majątku,
  • webme zawiesiło swoją działalność.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie zleci webme przy wypowiedzeniu umowy usunięcia domeny, webme uprawniona będzie po zakończeniu umowy i upływie odpowiedniego terminu, do zwrócenia domeny odpowiedniej instytucji przyznającej domenę. Webme wskazuje jednocześnie, że w takim przypadku Użytkownik może być zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz instytucji przyznającej domenę. Alternatywnie, webme uprawniona będzie do zlecenia usunięcia domeny po upływie odpowiedniego terminu.
 7. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji domeny dane okażą się nieprawidłowe i webme nie będzie mogła skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem podanego e-maila przez odpowiedni czas, webme uprawniona będzie do zlecenia usunięcia domeny.
 8. W przypadku wypowiedzenia umowy przez webme, Użytkownik uprawniony będzie do ponownego zarejestrowania się w webme po złożeniu oświadczenia minimum w formie dokumentowej (e-mail, faks, list polecony), odnoszącego się bezpośrednio i wyraźnie do dokonanego przez webme wypowiedzenia.
 9. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi być złożone minimum w formie dokumentowej, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Dostępność i integralność systemu

 1. Prawo do korzystania z usług webme przysługuje w ramach aktualnego stanu techniki. Webme wyraźnie informuje Użytkowników, że nieprzerwana dostępność stron internetowych i innych usług nie jest technicznie możliwa. Czasowe ograniczenia korzystania z usług mogą wynikać w szczególności z technicznych zakłóceń takich jak przerwy w dostawie prądu, błędów sprzętu komputerowego i oprogramowania. Możliwe jest występowanie ograniczeń bądź utrudnień w korzystaniu z usług webme wynikające z przyczyn, na które wembe nie ma wpływu, takich jak działania osób trzecich niedziałających z polecenia webme, warunki techniczne internetu, na które webme nie ma wpływu, jak również siła wyższa. Występowanie tego rodzaju okoliczności mających wpływ na dostępność i funkcjonalność usług świadczonych przez webme nie wpływa na zgodność usługi z umową.
 2. Webme jest uprawniona do ograniczenia świadczonych usług, jeżeli będzie to konieczne ze względu na wydajność, bezpieczeństwo bądź integralność serwera lub oprogramowania albo konieczność podjęcia działań technicznych, a ograniczenie służyło będzie prawidłowemu bądź lepszemu wykonaniu usług (np. prace konserwacyjne). Webme uwzględnia przy tym w odpowiednim zakresie usprawiedliwione interesy Użytkowników – np. poprzez wcześniejsze poinformowanie Użytkownika, jeżeli ma to praktyczny sens. W zakresie, w jakim to możliwe, webme będzie przeprowadzać czynności konserwacyjne w okresach obniżonej intensywności korzystania z usług.
 3. Użytkownikowi zabrania się używania oprogramowania, skryptów bądź innych mechanizmów albo podejmowania środków, które mogłyby zaszkodzić funkcjonowaniu lub działaniu infrastruktury stworzonej przez webme. Użytkownikowi zabrania się również używania oprogramowania, skryptów bądź innych mechanizmów albo podejmowania środków, które mogłyby powodować nadmierne bądź niedopuszczalne obciążenie infrastruktury webme.
 4. Użytkownik jest świadomy, że zapisywanie treści w internecie wiąże się z niebezpieczeństwem utraty danych. We własnym interesie Użytkownika leży tworzenie w wystarczającym dla niego zakresie kopii zapasowych treści i danych.
 5. W zakresie nieuregulowanym obowiązują ustawowe przepisy o rękojmi.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Bez uszczerbku dla pozostałych ustawowych warunków powstania odpowiedzialności odszkodowawczej, do odpowiedzialności odszkodowawczej webme stosuje się następujące wyłączenia i ograniczenia:
 2. Webme odpowiada bez ograniczeń, jeżeli szkoda spowodowana została umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa.
 3. Webme odpowiada za naruszenia istotnych obowiązków, zagrażające osiągnięciu celu umowy, popełnione wskutek braku należytej staranności, jak również za naruszenia obowiązków, których niedopełnienie czyni prawidłowe wykonanie umowy niemożliwym, a z których wykonaniem Użytkownik zasadniczo liczy się. W tym przypadku odpowiedzialność webme ogranicza się jednak wyłącznie do przewidywalnych, typowych szkód. Webme nie odpowiada za naruszenia innych niż wskazane w zdaniach poprzednich obowiązków, dokonane wskutek braku należytej staranności.
 4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku utraty życia bądź uszkodzenia ciała lub zdrowia, a także w przypadku wystąpienia wad, jeżeli udzielona została gwarancja jakości produktu, jak również w przypadku podstępnego zatajenia wad. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje w mocy.
 5. W przypadku wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności webme, wyłączeniu bądź ograniczeniu podlega także osobista odpowiedzialność pracowników, przedstawicieli i pomocników webme.

13. Zwolnienie od odpowiedzialności

 1. Użytkownik zwalnia niniejszym webme od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych względem webme z powodu naruszenia ich praw przez stworzone przez Użytkownika strony internetowe bądź zarejestrowane domeny. Użytkownik poniesie również koszty koniecznej obrony procesowej włącznie z wynagrodzeniem adwokata i kosztami sądowymi w ustawowej wysokości. Zwolnienie od odpowiedzialności przez Użytkownika nie następuje, jeżeli nie ponosi on odpowiedzialności za naruszenie.
 2. W przypadku, gdy webme zostanie pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu stworzonych przez Użytkownika stron internetowych bądź innych usług świadczonych przez webme na rzecz Użytkownika, Użytkownik udzieli webme niezwłocznie, zgodnie z prawdą i obszernie wszelkich informacji, koniecznych do zbadania roszczenia i prowadzenia obrony.

14. Ochrona danych

Webme dba o ochronę danych swoich Użytkowników. Wyczerpujące informacje dotyczące ochrony danych oraz sposobu, zakresu oraz celu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych niezbędnych do wykonania niniejszej umowy przez webme znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które dostępne jest na https://www.stronygratis.pl/pl/Oswiadczenie-o-ochronie-danych-osobowych.php.

15. Zmiana OWŚU

 1. Webme zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych OWŚU ze skutkiem na przyszłość, chyba, że jest to niedostosowane do możliwości Użytkownika. Zmiana następuje wyłącznie w przypadku wystąpienia następujących przyczyn:
  • Jeżeli zmiana służy zapewnieniu zgodności OWŚU z obowiązującym prawem, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych;
  • jeżeli zmiana ma na celu zapewnienia zgodności z bezwzględnie obowiązującym orzeczeniem sądu bądź decyzją organu;
  • gdy nowe usługi, bądź elementy usług oferowanych przez webme, albo procesy techniczne lub organizacyjne wymagają uregulowania w OWŚU, a zmiana ta nie wpływa na stosunek umowny z Użytkownikiem w sposób dla niego mniej korzystny;
  • jeżeli zmiana odbywa się wyłącznie na korzyść Użytkownika.
 2. W takim przypadku, webme prześle Użytkownikowi zmienione OWŚU co najmniej na cztery tygodnie przed ich wejściem w życie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika znajdujący się w bazie danych webme, pouczając jednocześnie o skutkach poinformowania o zmianach.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu względem nowych OWŚU w terminie co najmniej 4 tygodni przed ich wejściem w życie po otrzymaniu wiadomości e-mail, zmienione OWŚU obowiązują go jako zaakceptowane. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi sprzeciw z zachowaniem terminu, webme uprawniona jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmienionych OWŚU. Webme poinformuje użytkownika o skutkach zaniechania sprzeciwu.

16. Postanowienia końcowe

 1. Webme uprawniona jest do przesyłania informacji i oświadczeń dotyczących stosunku umownego z Użytkownikiem na adres e-mail Użytkownika, znajdujący się w bazie danych webme. Użytkownik zobowiązany jest sprawdzać skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej.
 2. Dla stosunków umownych z Użytkownikami niebędącymi konsumentami (np. przedsiębiorcy) właściwe jest prawo niemieckie.
 3. Językiem umowy jest niemiecki i angielski.
 4. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla miejsca siedziby webme, jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą albo osobą prawną prawa publicznego.
 5. Procedura skarg za pośrednictwem systemu rozstrzygania sporów online dla konsumentów: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy skłonni ani zobligowani do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed organem arbitrażu konsumenckiego.